นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ระบบตรวจสอบรายชื่อ และการบันทึก Time Line 14 วัน     | เข้าชม 1270 |
เพื่ออำนวยความสะดวก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบรายชื่อ" รอบ, เวลา, สถานที่ทดสอบ (พร้อมลิงค์แผนที่), ผลการตรวจหลักฐาน เพียงค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน 
         ⏱และการบันทึก Time Line อย่างน้อย 14 วัน ในระบบเดียวกัน ผู้สมัคร "จะต้องมี" การบันทึกทามไลน์ย้อนหลังก่อนวันทดสอบ 14 วัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง (ให้เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 ถึง วันที่ทำการทดสอบร่างกาย)
        QR Code หรือลิงค์ http://rtckorat-elearning.org/rtc21pt รายละเอียดตามคู่มือที่แนบวันที่ลงโพสต์ : 10 ก.ย. 2564 เวลา : 18:03:21
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ