แบบประเมินความพึงพอใจ การฝึกสอน โดย นักศึกษาวิชาทหาร
การประเมินอาจารย์ ครูฝึก และ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
เป็นส่วนร่วมในการสอนภาควิชาการ และการฝึก
เพศชาย เพศหญิง   ชั้นปี :