แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึก นศท. (รูปแบบใหม่) ปีการศึกษา 2564
สำหรับ นักศึกษาวิชาทหาร ประเมิน
กรุณากรอกข้อมูลในการตอบแบบประเมิน
เพศชาย เพศหญิง   ชั้นปี :