แบบประเมินครูฝึกโดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
การประเมินอาจารย์ ครูฝึก และ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
เป็นส่วนร่วมในการสอนภาควิชาการ และการฝึก
เพศชาย เพศหญิง