นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1     | เข้าชม 792 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

ชำระเงินบำรุง วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564

เวลา เวลา 08.00 - 16.00 น.

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21

 

ข้อที่ 1 : พิมพ์ประกาศผลการคัดเลือก สำหรับรายงานตัว จำนวน 2 ชุด พร้อมลงนาม ผกท.ให้เรียบร้อย

ข้อที่ 2 : ยอดเงินที่ต้องชำระจำนวนทั้งสิ้น 820 บาท ดังนี้.-

ข้อที่ 3 : # ค่าบำรุงการศึกษา 650 บาท

ข้อที่ 4 : #ค่าบัตรประจำตัว นศท. 50 บาท

ข้อที่ 5 : #ค่าสมาชิกชมรม นศท. 60 บาท

ข้อที่ 6 : #ค่าเอียปลั๊ก 30 บาท

ข้อที่ 7 : #ค่าสมุดพกปากกา 30 บาทวันที่ลงโพสต์ : 30 ก.ย. 2564 เวลา : 20:39:34
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ