นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์  นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อรับหนังสือ แสดงวิทยฐานะ (รด.3) ได้ที่ ห้องทะเบียนพล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือ โทร.   ร.อ.สมชาย สะอาดปรุ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        24 ต.ค. 2563 10:35

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่อง การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ตามคำสั่งก...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        24 ก.พ. 2563 09:33

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประดับยศร้อยตรีประจำปี 2562 สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารตามขั้นตอนที่กำหนดและปฎิบัติตามเงื่อนไข

<...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        19 ส.ค. 2562 00:58

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ