ระบบตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร
ศูนย์ฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.21
กรุณาเลือกสถานศึกษาและใส่ข้อมูลของนักศึกษาวิชาทหาร
เช่น(รหัส นศท.)หรือ (ชื่อ) หรือ (นามสกุล)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพียงส่วนเดียวก็ได้


Copyright © 2019 Mungkorn Balee. All rights reserved.ผู้ออกแบบระบบ ส.ท.มังกร บาลี