นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก     | เข้าชม 284 |
๑. ผบ.ทบ. มีนโยบายการคัดสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าเรียนใน รร.ตท. ในส่วนของ ทบ. โดยให้ปรับปรุงวิธีการดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและประชาชนโดยทั่วไปที่รักในอาชีพทหาร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม มีการแบ่งสัดส่วนระหว่างการคัดสรรบุคคลพลเรือนที่มีผลการศึกษาและคุณลักษณะทหารที่ดีเยี่ยม ตามโควตาในแต่ละจังหวัดและการคัดเลือกจากส่วนกลาง
.
๒.ได้อนุมัติหลักการปรับปรุงแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนชอง ทบ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแบ่งการสอบคัดเลือกฯ ออกเป็นจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑.การสอบครั้งที่ ๑ การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม โดยดำเนินการสอบคัดเลือกจากบุคคลพลเรือนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑.๑. กลุ่มนักเรียนที่มีผลการศึกษาและลักษณะทหารที่ดีเยี่ยม ตามโควตาจังหวัดละ ๑ คนรวมจำนวน ๗๗ คน โดยป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.๔ มีผลการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไปมีภูมิลำเนาและสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ อย่างน้อย ๑ ปี
๒.๑.๒ กลุ่มนักเรียนในพื้นที่พิเศษตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๒๙๕ ตำบล ในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด โควตาไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของยอดรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. หรือจำนวน ๒๖ คน และมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่ระบุเป็นพื้นที่พิเศษและสถานศึกษาอยู่ในจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ อย่างน้อย ๑ ปี
๒.๒. การสอบครั้งที่ ๒ การสอบคัดเลือกแบบทั่วไป ดำเนินการเช่นเดียวกับในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา
.
๓. จึงขอเชิญชวบุคดลพลเรือนในพื้นที่ตามข้อ ๒ให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามกำหนดการดังนี้
๓.๑ การสอบครั้งที่ ๑ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ ทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สมัครสอบพรี) และทำกรสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ในวันเสาร์ที่ ต๐ ม.ค. ๖๔ ณ พื้นที่ ทภ. ๑ - ๔
๓.๒ การสอบครั้งที่ ๒ จะดำเนินการ ในห้วงเดือน เม.ย. ๖๔ โดยกำหนดการเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ของ รร.จปร. ต่อไป
๓.๓ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งที่ ๑ สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกในครั้งที่ ๒ ได้อีกครั้งหนึ่ง ตามเงื่อนไขที่ รร.จปร. กำหนด
.
๔. สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของ รร.จปร. http://www.crma.ac.th/วันที่ลงโพสต์ : 28 ธ.ค. 2563 เวลา : 10:35:15
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ